Algemene Voorwaarden verhuur


De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.
1.    Duur van de huur
a.    De huur gaat in, al naar gelang het geval:   
1.    Op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de opslag van de verhuurder.   
2.    Op het ogenblik dat het gehuurde, ongeacht welk overeengekomen transportmiddel, aan de huurder verzonden wordt.   
b.    De huur eindigt:   
1.    Wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen;   
2.    In alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de opslag van de verhuurder, onder voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren. Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, per aangetekende brief en met een opzegtermijn van tenminste één week, op ieder ogenblik de huur op te zeggen.   
     3.    Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.   
c.    1.    Zodra de huurtijd beëindigd is, is de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning verplicht het gehuurde terug te bezorgen in de opslag van de verhuurder. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht om het gehuurde te (laten) terughalen, zonder rechterlijke tussenkomst, waar het zich ook mogen bevinden. Alle kosten, zoals bijvoorbeeld het demonteren, opladen, vervoeren, afladen enz. komen volledig ten laste van de huurder.    
     2.    Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de huurder een schadevergoeding verschuldigd, die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen.   
d.    De huurder kan geen eigendomsrechten op het gehuurde doen gelden.   
 

2.     De levering    

a.     Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de verhuurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden is de huurder gehouden om op de afgesproken tijd en plaats het gehuurde in ontvangst te nemen, aldaar niet vertegenwoordigd door een gemachtigde, bij gebreke waarvan de verhuurder gerechtigd is het gehuurde terug te nemen en extra vervoerskosten in rekening te brengen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip op te halen, of in ontvangst te nemen, blijft niettemin gehouden om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.   
b.     Verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij het afhalen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of de in ontvangstnamen door hem of zijn gemachtigde geldt als de erkenning van de ontvangst van het gehuurde in perfecte staat. Indien in geval van toezending of wanneer de in ontvangstnamen niet ter plaatse is gebeurd en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op terugname van de goederen, blijkt van gebreken te aanzien van het gehuurde, heeft de huurder de plicht om hiertegen, binnen 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, te protesteren bij aangetekende brief, zon- en feestdagen niet inbegrepen.   
c.     Indien de verhuurder door overmacht is verhinderd te leveren zal hij het recht hebben de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten verhuurders schuld. Als overmacht zal ondermeer gelden: weersomstandigheden, oorlog, oproer, werkstaking, stremming van de aanvoer, breuk van machines en gereedschappen en andere bedrijfsstoornissen, alsmede wanprestatie van door de verhuurder ingeschakelde transporteurs.   
d.     Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-tijdige levering van het gehuurde.   
e.     Verhuurder is ten alle tijden gerechtigd om indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven het gehuurde per direct terug te nemen.

   
3.     Risico   

a.     Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder; de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder of zijn gemachtigde is verplicht de verhuurder binnen 24 uur, zon- en feestdagen niet inbegrepen, op de hoogte brengen van de volgende feiten: diefstal van het gehuurde voorwerp, beschadiging door derden en rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers.   
b.     De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden ofwel van overmacht.   
c.     De huurder is aansprakelijk voor teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het van de verhuurder ontvangen heeft. Terugname door de verhuurder betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uur na de terugname, zaterdag, zon- en feestdagen niet inbegrepen om bij aangetekend schrijven aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde en dergelijke bekend te maken. De huurder heeft na ontvangst van dit aangetekende schrijven 48 uur de tijd, zon- en feestdagen niet inbegrepen, de schade in de opslag van de verhuurder op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de huurder, na verloop van deze termijn, niet reageert, is verhuurder gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de kosten aan de huurder in rekening te brengen, onverminderd het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen. De huurder is, gedurende de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij is gehouden de verhuurder te vrijwaren voor aanspraken van derden.   
 

4.     Huurprijs en betalingsvoorwaarden    

a.     De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. De huurprijs wordt berekend naar gelang de lengte van de huurperioden: - eerste dag (24 uur), - extra dag (24 uur), - een week (dagen).   
b.     Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder toegestane afwijking, wordt de huur contant bij levering voldaan.   
c.     Indien facturering overeengekomen dient de betaling zonder enige korting of compensatie binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij overschrijding van deze betalingstermijn zal de huurder een rente verschuldigd zijn van 1,5% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle te rekenen. Alle buitengerechtelijk en gerechtelijk incassokosten zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag en zijn verschuldigd zodra de verhuurder de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven.   
 

5.     Borgsom   

a.     Huurder is verplicht om een borgsom te betalen als zekerheid voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens de verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst. De borgsom moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurders worden teruggeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. Verhuurder is niet verplicht om rente over de waarborgsom aan de huurder te vergoeden.   
b.     Indien tussen de verhuurder en de huurder wordt overeengekomen dat het gehuurde langer wordt behouden dan gereserveerd, dient de waarborgsom op de eerste dag van de verlenging te kantore van de verhuurder navenant verhoogd te worden. De datum van opeisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat.   
 

6.     Richtlijnen voor het gebruik    

Onder verwijzing naar hetgeen in artikel 3 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met in achtneming van de aard en het type van het gehuurde voorwerp:    
a.     De huurder is verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en er voor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaats vindt;   
b.     Hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning.   
c.     Hij dient in acht te nemen alle wettelijke en reglementaire voorschriften ten aanzien van het gebruik, het inwerking stellen of het in bezit hebben van gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d.. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij in voor alle kosten en risico's die het bezit of het gebruik van het gehuurde meebrengen, zoals: belastingen, vergunningen, leidingtracés, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz..   
d.     Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle aanspraken of aanslagen van dien aard.   
e.     De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten verrichten zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.   
 

7.     Diverse bepalingen    

a.     Het is de huurder verboden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen of in gebruik af te staan.   
b.     De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking van het gebruik van het gehuurde en kan hier geen recht tot ontbinding van de huurovereenkomst ontlenen. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mede te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik, onachtzaamheid daaronder begrepen van de huurder, of door daden van derden noodzakelijk worden, moeten door de huurder worden betaald. Huurder kan terzake geen rechtsgeldig beroep op overmacht doen.   
c.     Alle kosten van vervoer komen ten laste van de huurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij het terughalen moet het materiaal gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het opladen.   
d.     Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aangericht aan groenvoorzieningen.   
 

8.     Ontbinding van de huur    

a.     Wanneer de huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hen één of meer ander bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven roerende goederen, of een gedeelte daarvan, wanneer door de huurder surseance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer huurder overlijdt, of onder curatele wordt gesteld of het rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaatsvinden van één der voormelde omstandigheden, de verhuurder het recht te zijner keuze, en zonder dat nadere sommatie en ingebrekestelling zal zijn vereist, of te vorderen de onmiddellijke betaling van de overeengekomen huursom, voor de overeengekomen huurtijd, of wel de onderhavige overeenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden zonder rechterlijke tussenkomst en de verhuurde roerende goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen, en onverminderd verhuurders rechten ingevolge de artikelen 1302 en 1303 B.W..   
b.     De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende goederen, of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement, zijn aanvragen van surseance van betaling, zijn onder curatelenstelling of zijn voornemen om het rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarders, de curator, of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.   
 

9.     Annuleringskosten   

Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de huur dient huurder 50%van de huurprijs te voldoen. Bij annulering binnen drie dagen voor aanvang van de huur is de volledige huurprijs verschuldigd.